چگونه می میریم؟

سرشناسه: ایت اللهی سید مهدی
عنوان و نام پدیدآور: چگونه می میریم و زنده میشویم/ایت اللهی سید مهدی ؛ سید مهدی ایت اللهی
مشخصات نشر: قم : جهان ارا
مشخصات ظاهری: ‏ ٣١ص

کتاب مختصر و مفیدی بود.