سیاحت غرب

به قلم آقانجفی قوچانی
توسط انتشارات مختلفی منتشر شده و آن نسخه که من خواندم در  244 صفحه بود
پایان مطالعه  1375/6/15

در دوره ای این کتاب خیلی مورد توجه بود و البته سخن راجع به آن و شکل مراجعه به آن و سن مناسب استفاده از آن بسیار است که در جای دیگری به آن پرداخته خواهد شد.