گفتگوهایی با کمونیستها

سرشناسه: شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: گفتگوهائی با کمونیستها/شیرازی محمد ؛ شیرازی محمد
مشخصات نشر: قم : دارالتبلیغ اسلامی
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢٠ص
پایان مطالعه 137/5/5
ترجمه: علی کاظمی
در 120 صفحه

مجموعه ای است مختصر و جالب، با بیان شیوا و زیبا از بحثهای نگارنده با بعضی جوانان کمونیستی که در این میان عقاید آنان با دلائل ساده ی اسلامی رد می شود.
مطالعه کتاب در عین یاد دادن طریقه ی بحث و دلائل اثبات خدا و عدل و نبوت و امثال آن بسیار خواندنی و زیبا است.