شرح باب الحادی عشر (فاضل مقداد)

سرشناسه: فاضل مقداد مقدادبن عبدالله ٨٢۶ -ق . شارح؛نوشته: فاضل مقداد : ترجمه و تصحیح و توضیح علی اصغر حلبی
عنوان و نام پدیدآور: شرح باب حادی عشر/فاضل مقداد مقدادبن عبدالله ٨٢۶ -ق . شارح؛نوشته: فاضل مقداد : ترجمه و تصحیح و توضیح علی اصغر حلبی.
عنوان قرادادی: شرح الباب الحادی عشر. فارسی
مشخصات نشر: &تهران) : اساطیر ، ١٣٧٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٠٠ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ علامه حلی حسن بن یوسف 648 - 726ق . الباب الحادی عشر.?حلبی علی اصغر- مترجم و مصحح
موضوع: علامه حلی حسن بن یوسف 648 - 726ق . الباب الحادی عشر - نقد و تفسیر کلام شیعه امامیه . متون قدیمی تا قرن 14