گفتگوهایی با کمونیست ها

سرشناسه: شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: گفتگوهائی با کمونیستها/شیرازی محمد
مشخصات نشر: قم : دارالتبلیغ اسلامی
120 صفحه

در ابتدای کتاب نوشته ام: «1377/5/5 مطالعه ی این کتاب خوب پایان یافت؛ سیدمحمد».
هدفم از مطالعه ی کتاب آشنایی بیشتر با سبک مناظره با مادّیّون و البته سوالات و پاسخ های آن ها بود.
خداوند نگارنده ی محترم کتاب را غریق رحمت فرماید که همت نموده و بخشی از گفتگوهای خود را به نگارش در آورده است.