حریم عفاف
(حجاب و نگاه)

اثر روح الله حسینیان
در 196 صفحه
پایان مطالعه در 1375/12/16

از آنجا که برای پاسخگو بودن در عرصه ی حیا و حجاب نیاز به دانستنی های بسیار است این کتاب مورد مطالعه قرار گرفت.
البته در آن زمان من آقای حسینیان را نمی شماختم و به گمانم امروزه (1397) ایشان در عرصه ی سیاسی و اجتماعی و حتی باورها و اندیشه هایشان مخالفان و موافقانی دارند ولی فارغ از شخصیت نویسنده، در ارتباط با این کتاب من به میزانِ خوبی در زمان مطالعه (سال75) استفاده کردم.