ده پگاه با پیکر
جلد دوم از مجموعه ی «جهان دیگر»


اثر جناب آقای سیدمجتبی بحرینی
چاپ اول 1377.

ناشر: نویسنده
در 280 صفحه.
پایان مطالعه: 1378/6/6

این کتابِ ارزنده جلد دومِ کتاب های آقای بحرینی در موضوع مرگ است که جلد اول آن با عنوان «با پسرم در سکراتِ مرگ» نیز مطالعه شد.
مطالب کتاب بسیار خوب و شامل عنوان های زیر است:

بیماری و آداب عیادت، کنار بستر محتضر، تابوت، تشییع جنازه، تشییع جنازه های ممنوع و ملکوت تشییع، تشییع جنازه های نمونه، غسل میت، آداب غسل و حنوط میت، یادی و دیداری از آخرین امام علیه السلام.
کتاب واقعاً خواندنی و تنبه بر انگیز است، البته اگر دل دوباره به سمت دنیا باز نگردد!