اینجا مدینه است
 
نوشته ی آقای سیدمجتبی بحرینی
انتشارات منیر
352 صفحه
چاپ اول - 1378
پایان مطالعه ی نوبت اول، مدینه النبی صلی الله علیه و آله وسلم - پائیز 1389
 
کتاب بسیار خواندنی حتی برای کسانی که هنوز توفیق تشرف به این شهر را پیدا نکرده اند و کسانی که گمان می کنند بر اساس شرایط ظاهری هیچ زمانی چنین سفری نصیبشان نمی شود! باز هم خواندنی است! ...
کتاب از دعاهای سفر آغاز می شود، از زیارت می گوید، از غربت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در ظاهر مورد توجه پیروانِ مکتبِ خلفا هستند و از روضه ی منوره و ... از خانه ی مادرِ پهلو شکسته ... و از بقیع ...
باید این کتاب را خواند و دانست. حکایات و نقلهای تاریخیِ کتاب و سبک نگارشِ گیرا، از ویژگی های این کتاب است.
و البته بسیار زمانهایی می رسد که در میانه ی خواندن، توانِ ادامه نمی یابی ... و شاید باید زمزمه کنی ... و یا ...
 
سلام من به مدینه به آستان رفیعش
به مسجد نبوی به لاله های بقیعش

سلام من به علی و به حلم و صبر عجیبش
سلام من به بقیع و چهار قبر غریبش

نشسته باز دلم پشت درب بسته ی آنجا
گرفته باز دلم بهر قبر مخفی زهرا

تو ای مسافر شهر مدینه در دل شبها
نبود هر چه که گشتم نشان ز مرقد زهرا

سلام من به تو ای بانویی که مردِ نبردی
ز غیر هر چه که دیدی به یار شکوه نکردی

سلام من به بازو و کبودی رویت
به سرخ فامی اشک تو و سپیدی مویت ...
                                                              ... مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر پیغمبر ...