لباسِ نادوخته، نماز بی حمد و سوره
جلد سوم از مجموعه ی «جهانِ دیگر»

نشر منیر
اثر سید مجتبی بحرینی
چاپ اول: 1379
در 244 صفحه
پایان مطالعه در روز 23 رمضان المبارک 1421 - 1379/9/30

این کتاب بسیار ارزنده از سری کتاب های آقای بحرینی در باب مرگ است. این جلد بیشتر به کفن کردن و غسل و نماز میت مربوط است که در این کتاب از سفری به سیستان نیز سخن به میان آمده و مطالب ارزنده ای هم در آن زمینه دارد. کتابِ بسیار بسیار ارزنده و خواندنی است.