ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت

حسین منتظر
نشر آفاق
چاپ دوم -  نیمه شعبان 1403
در 110 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/5/23

کتاب محققانه و بسیار خوبی است. به نظر می رسد برای کسی که می خواهد شروع مطالعه در موضوع مهدویت را با این کتاب آغاز کند مناسب نباشد، ولی برای کسی که به دنبال تحقیق و افزودنِ مطلب بر آموخته های پیشینِ خود باشد بسیار خوب است.