معرفت فطری خدا

سرشناسه: برنجکار رضا
عنوان و نام پدیدآور: معرفت فطری خدا/برنجکار رضا
مشخصات نشر: تهران : موسسه نبا ، ١٣٧9 .
مشخصات ظاهری: ‏ ١۴۴ ص
موضوع: خداشناسی خدا و انسان
 
بسیار کتاب خوب، روان و مفیدیست.
قابلیت تدریس در کلاس های مرتبط با مباحث توحیدی را دارد و نوشته ای ارزنده برای مباحثه ی دانشجویان علاقه مند به مطالب اعتقادی است.