زوایای پنهان سقیفه

سرشناسه: عسکری، سیدمرتضی, ١٢٩٣ - ١٣٨۶
تنظیم علی لباف
مشخصات نشر: تهران : انتشارات منیر ، ١٣٩١ .
مشخصات ظاهری: ‏ ۴٠ ص
بررسی های تاریخی برگرفته از آثار علامه سید مرتضی عسکری
موضوع: سقیفه بنی ساعده
مطالعه شده در 1392/4/13

کتابی مختصر که نکاتی ظریف و خواندنی دارد.