الهیات الهی و الیهات بشری - جلد 1 - مدخل

سرشناسه: حکیمی، محمدرضا ، ١٣١۴
عنوان و نام پدیدآور: الهیات الهی و الهیات بشری/نویسنده محمدرضا حکیمی.
مشخصات نشر: قم : دلیل ما ، ١٣٨۶ .
در 444 صفحه
فروست: فرهنگ خون و خورشید؛٢٩.
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم: 1388
موضوع: شناخت (فلسفه اسلامی)
موضوع: مکتب تفکیک
پایان مطالعه - 1399/12/3

کتاب را به تدریج مراجعه کرده و خوانده بودم؛ اما نمی دانستم چقدر از آن مانده و هنوز خوانده نشده است!
دیشب (1399/12/2) در زمان معطلی برای دندانپزشکی سیدطه کتاب را مرور کردم و دیدم چند صفحه ای از آن برای مطالعه باقی نمانده! همان جا مشغول شدم!
کتاب پر مطلبیست؛ گرچه در موارد متعددی هم نیاز به بحث و گفتگو و ارزیابی دارد؛ ولی قسمتهای زیادی از آن را به عنوانِ مطلب جالب یا مهم یا قابل استفاده علامت زده ام.
در مجموع خواندنش پر فایده بود. الحمد لله رب العالمین.