تفسیر و پیام آیات نماز
اقتباس از تفاسیرِ مجمع البیان، المیزان، نمونه

عباس عزیزی
انتشارات نبوغ
چاپ دوم. زمستان 75 (چاپ اول. تابستان 75)
در 432 صفحه
پایان مطالعه در 1378/6/11

کتابی است که 130 آیه از آیاتِ قرآن را با استفاده از تفاسیر مذکور و تفاسیرِ دیگری چون تفسیر راهنما شرح داده است. این آیات هر کدام به نحوی با نماز در ارتباط است.
اگر کتاب را به طور کلی نگاه کنیم کارِ نو و قابل استفاده ای است، اما بی دقتی هایی هم که انتظار نمی رفته در این کتاب آمده و موجب می شود از توصیه به مطالعه آن به طور عام پرهیز شود. مثلا حدیثی که در المیزان رد شده به اسم نقلی از المیزان آورده شده (!!!) و یا بعضی قسمتها که سوال انگیز است و در تفاسیر هم که مراجعه شد به همان شکل آمده است قابل حذف یا توضیح بوده است!!
به هر حال آنچنان که پیش از این نیز اشاره رفته با وجود اهمیت مطالعه، برخی کتابها می تواند علاوه بر نیکویی هایی که دارند برای افرادی که اهل مراجعه به اصل مطالب یا پرسش در برخی ابهامات نباشند مسئله ساز شود.