سرای سرمدی - جلد اول
اثبات معاد

انتشارات مهام
در 44صفحه
اثر دکتر هادی قندهاری
چاپ اول 1378
پایان مطالعه در 1378/6/29

این کتاب اثر جناب آقای قندهاری است که با توفیق الهی در مشهد مقدس مطالعه شد.
کتاب مختصر، خوب و قابل استفاده ای است، از یاده گویی پرهیز نموده و موارد را کامل و مستند با توجه به جوانب مختلف بیان داشته است.