365 درس برای جلوگیری از اتلاف وقت

لوسی هدریک
ترجمه گیسو ناصری
انتشارات شهر کتاب
چاپ اول: 1377
در 106 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/7/2

بخش زیادی از کتاب متناسب فرهنگ ما نیست! اما به هر حال مطالعه آن تذکری است و باعث تامل نسبت به اوقاتی است که تلف می‏ شود و می توان تنها با کمی دقت از آن‏ها بهره ی بیشتری برد.
شاید از مجموعه ی 365 پیشنهادش حدود 15 تا 20 مورد آن برای زندگی من قابل استفاده بود! دیگران را نمی دانم! ...