دفتر برنامه ریزی، به روش قلم چی

به قلم کاظم قلم چی
چاپ چهارم - دی ماه 79
186 صفحه
پایان مطالعه در 1380/4/12

کتاب جالب و مفیدی بود. در کنار جداولی که می تواند کمک خوبی برای آنها باشد که می خواهند در کنکور شرکت کنند.
تذکراتِ لازمی هم راجع به استفاده از فرصت ها و شیوه های مطالعه داشت. گمان می کنم برای غیر کنکوری ها هم که می خواهند برنامه ی مطالعاتی منظمی داشته باشند خوب باشد.