روش درست خواندنی قرآن کریم

داریوش صادقی- حسن اشرفی
نشر: گوتنبرگ
چاپ اول- بهار 80
16 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1380/3/9

نسبت به اغلبِ کتاب هایی که
در زمینه آموزشِ خواندن قرآن -تا به حال- برخورد کرده ‏ام، کتاب ارزنده و قابل استفاده ای است.
خداوند ما را در دنیا و آخرت، از قرآن جدا مفرماید؛ آمین!