رشد آموزش ابتدایی – شماره ی 1 (دوره ی جدید)
برای آموزگاران و دانشجویان تربیت معلم

شماره 1 - سال اول دوره جدید
مهر 1376. شماره مسلسل 1
پایان مطالعه در تاریخ  1376/8/11
در 64 صفحه

این مجله فقط به درد معلمانِ دبستان می‏ خورد تا برای هر قسمتش یک گروه از کادر دبستان بنشینند و با دقت بررسی کنند و مطالب مفیدش را به کار بندند.