تحصیلات با طعم شکلات

سرشناسه: ابراهیمی، ابوالفضل ، ١٣۵۵
عنوان و نام پدیدآور: تحصیلات با طعم شکلات : راهکارهای افزایش انگیزه برای تحصیل/ابوالفضل ابراهیمی
مشخصات نشر: قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، انتشارات ، ١٣٩۵
مشخصات ظاهری: ‏ ۶٢ ص : مصور
فروست: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، روانشناسی، تحصیل و اشتغال
یادداشت عنوان و پدیدآور:
‏ پشت جلد به انگلیسی: Learning With Chocolate Taste
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: راهکارهای افزایش انگیزه برای تحصیل
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ کتابنامه: ص. 61 - 62; همچنین به صورت زیرنویس
موضوع: انگیزش
موضوع: مطالعه و فراگیری
موضوع: موفقیت تحصیلی
پایان مطالعه 1397/12/29

کتاب خوبی است. مطالب مفیدی دارد و البته برخی قسمتهایش جای گفتگو!
ولی در مجموع مناسب و قابل استفاده است.
ولی در مجموع مناسب و قابل استفاده است.
یک از نکته های مغفول در کتاب توجه به درک و آموختنی است که لطف خداست! خیلی ها مطلبی را می خوانند ولی متوجه نمی شوند! چه اتفاقی می افتد که کسان دیگری می خوانند و می فهمند! ...
این نکته در حالی است که در جای جای کتاب به تحسین خود اشاره رفته است ولی از تحسین خالق غفلت شده است!