ما و غدیر
نامه ای به دوستدار امیر علیه السلام

حامد رضا معاونیان
انتشارات دلیل
چاپ اول: 1379 (بهمن) 50.000 جلد
80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1379/12/15

این کتاب حاوی دو نامه است، یکی در توجه به اهمیت غدیر و یکی در توجه به این که برای غدیر چه کنیم؟!! ... و اشاره به این که باید از خانواده خود شروع کنیم!
کتاب بسیار بسیار عالی ای است.
در آن سال با کمک دوست همراهم، جناب آقای ناصر عباسی توفیق یافتیم که تعدادِ زیادی از این کتاب تهیه و پخش کنیم.