دانشنامه ی روابط سیاسی حضرت علی علیه السلام و خلفا

سرشناسه: لباف علی - ١3۵٣
عنوان قرادادی: مظلومی گمشده در سقیفه . برگزیده
عنوان و نام پدیدآور: دانشنامه روابط سیاسی حضرت علی علیه السلام با خلفا/لباف علی - ١3۵٣ ؛ به اهتمام علی لباف
مشخصات نشر: تهران : منیر ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ١۵١ ص :. جدول
یادداشت های کلی: ‏ کتاب حاضر جلد دوم و فصل یکم از جلد چهارم کتاب پنج جلدی 'مظلومی گمشده در سقیفه ' اثر علی لباف است
موضوع: علی بن ابی طالب علیه السلام - امام اول 23 قبل از هجرت 40 -ق.