1001داستان از زندگی امام (امیرالمؤمنین) علی علیه السلام

سرشناسه: رمزی اوحدی محمد رضا
عنوان و نام پدیدآور: ١٠٠١ داستان از زندگی امام علی علیه السلام/رمزی اوحدی محمد رضا.
مشخصات نشر: قم : سعید نوین ، ١٣82 .
مشخصات ظاهری: ‏ ٧٢٠ص
موضوع: علی بن ابیطالب علیه السلام - امام اول 23 قبل از هجرت . 40 ق - سرگذشتنامه - داستان
پایان مطالعه ی کتاب:

همان طور که در عنوان کتاب و عنوانی که حقیر بر کتاب نوشته ام روشن است، و در طول کتاب خواننده را آزار می دهد عدم استفاده  از لفظ مأثور «امیرالمؤمنین» علیه السلام برای وجود مقدس حضرت است؛ «امام علی» و حتی «علی» در طول کتاب تکرار می شود! ...