بر آستانه ی غدیر
گفتارهایی با موضوع غدیر و امامت

موسسه فرهنگی اعراف نور
دکتر قندهاری – دکتر نبوی- دکتر دولتی
28 صفحه
چاپ اول، 1390
پایان مطالعه در تاریخ  1380/12/10

سرمقاله به قلم سه استاد مذکور است که مقاله آقای قندهاری بسیار عالی، مقاله آقای نبوی خوب و مقاله آقای دولتی متوسط است.