مهارت های زناشویی

سرشناسه: مکی، متیو ، ١٩۴٨ - م
عنوان و نام پدیدآور: مهارت‌های زناشویی/تالیف متیو مک کی، پاتریک فانینگ، کیم پالگ؛ترجمه محمدعلی رحیمی.
مشخصات نشر: تهران : کتاب ارجمند ، ١٣٩٢ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨٨ ص : مصور، جدول، نمودار
فروست: کتاب ارجمند
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عنوان اصلی: Couple skills: making your relationship work, 2nd ed, c2006 ‏ این کتاب با عنوان "رابطه موثر: مهارت های زناشویی" در سال 1379 با ترجمه مهدی قراچه داغی توسط انتشارات اسرار دانش منتشر شده است
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ قبلی: رسا، 1386 ‏ چاپ دوم ‏ کتاب حاضر تحت عناوین متفاوت در سال های مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت ترجمه و منتشر شده است
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: رابطه موثر: مهارت های زناشویی
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ کتابنامه: ص. 286 - 288
موضوع: ارتباط بین اشخاص
موضوع: روابط بین اشخاص
شناسه افزوده: نویسنده همکار فنینگ پاتریک، نویسنده همکار پالگ کیم، مترجم رحیمی محمدعلی
پایان مطالعه: