رنج های زهرا سلام الله علیها

سرشناسه: عاملی جعفرمرتضی - ١٩۴۴
عنوان و نام پدیدآور: رنج های زهرا علیهاالسلام/عاملی جعفرمرتضی - ١٩۴۴ ؛ مولف : سید جعفرمرتضی العاملی ; مترجم : محمد سپهری
مشخصات نشر: قم : تهذیب ، ١٣٨٠
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۵۶ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ سپهری محمد - 1344 مترجم
موضوع: فاطمه زهرا سلام الله علیها - شیعه - دفاعیه ها و ردیه ها
پایان مطالعه در