بررسی سند زیارت عاشورا در میراث مکتوب شیخ طوسی

تحقیق: علی لباف
چاپ اول – 1392
40 صفحه
انتشارات منیر
مطالعه شده در 1392/1/16

کتابی مختصر و تحقیقی در باره ی سند زیارت شریف عاشورا که هدیه اش به دوستان و خواندن آن بهانه ای است برای تقید بیشتر به خواندن این زیارت شریف.