امام حسین علیه السلام رمز سعادت بشریت

سرشناسه: حسینی شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: امام حسین علیه السلام رمز سعادت بشریت/حسینی شیرازی محمد
مشخصات نشر: اصفهان : موسسه دارالمهدی و دارالقرآن الحکیم ، ١٣٨٠
مشخصات ظاهری: ‏ ١١۶

خوب و روان بود.