چهل حدیث عزاداری

سرشناسه: محدثی جواد - ١٣٣٢
عنوان و نام پدیدآور: چهل حدیث عزاداری/محدثی جواد - ١٣٣٢ ؛ تهیه و تنظیم جواد محدثی
مشخصات نشر: قم : نشر معروف
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ص ١٣/۵ x ١٠/۵ س .م
موضوع: اربعینیات - قرن 14 احادیث شیعه - قرن 14 -سوگواریها - احادیث
مطالعه شده در 1377/3/27

کتابی بسیار خوب و موجز.