دریای مصیبت

سرشناسه: عربی رضا اقتباس کننده
عنوان و نام پدیدآور: دریای مصیبت - عربی رضا اقتباس کننده ؛ مولف ملاجعفر روضه خوان تبریزی
مشخصات نشر: تهران : رافع ، ١٣٨۵
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۶٠ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر: باقر پور ‏ صالحی کوشا محمد - 1328 اقتباس کننده ‏ بازنویسان رضا عربی ‏ محمد صالحی کوشا
موضوع: حسین بن علی علیهما السلام - امام سوم 61 - 4ق - سرگذشتنامه واقعه کربلا 61ق
پایان مطالعه عاشورای حسینی 1441 - 1398/6/19

کتابِ خوب و روانی بود.
ادبیاتش را دوست داشتم، نکته های زیبایی را متذکر می شد.
مثل دیگر کتب مقاتل می توانست در برخی موارد برای خواننده ایجاد سؤال کند که باید شخصی که دچار شبهه شده به افراد آگاه مراجعه نموده و رفع ابهام کند.
به نظرم یک ویراستاری نیاز دارد تا برخی اغلاط تایپی و برخی پاراگرافها تنظیم نیکو تری شود.