1. کتابِ علم 2. انسان و ایمان 3. گوهر قدسی معرفت 4. چهل حدیث بینش و حکمت
                 
  5. پژوهشی در زمینه ی کتاب کافی و مؤلف آن 6. مسئله ی علم 7. دین شناسی عاشورایی 8. عقلانیت جعفری (کتاب اول)
                 
  9. کتاب عقل - دفتر اول 10. کتاب عقل - دفتر دوم 11. کتاب عقل - دفتر سوم 12. سرچشمه ی حکمت
                 
  13. 14. 15. 16.
                 
  17. 18. 19. 20 تا 24. اصول کافی (4 جلدی - مترجم - انتشارات اسوه)