چهل حدیث بینش و حکمت

سرشناسه: شریفی محمود
عنوان و نام پدیدآور: چهل حدیث بینش و حکمت/شریفی محمود ؛ تهیه و تنظیم محمود شریفی
مشخصات نشر: قم : نشر معروف ، ١٣٧۴
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۵ ص
موضوع: اربعینات - قرن 14 احادیث شیعه - قرن 14
مطالعه شده در آذر 1377

روایات قابل استفاده ای داشت.