سیمای امام زمان علیه السلام

سرشناسه: تاج لنگرودی محمدمهدی - ١٣١٠
عنوان و نام پدیدآور: سیمای امام زمان علیه السلام/تاج لنگرودی محمدمهدی - ١٣١٠ ؛ از تالیفات محمدمهدی تاج لنگرودی
مشخصات نشر: قم : ممتاز ، ١٣٧۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٣١٢ص
موضوع: محمدبن حسن امام دوازدهم 255ق . مهدویت

کتاب بسیار خوب و روانی بود.