امام زمان بهار دلها
 
سرشناسه: حجازی جمال الدین - ١٣٣٢
عنوان و نام پدیدآور: امام زمان علیه السلام بهار دلها/حجازی جمال الدین - ١٣٣٢ ؛ جمال الدین حجازی
مشخصات نشر: قم : حق یاوران ، ١٣٨۴
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص
پایان مطالعه در 1375/12/17

بسیار کتاب خوب و مختصر و مناسبی است.