گل نرگس

سرشناسه: شیرازی علوی خلیل گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور: گل نرگس : آلبوم همیشه مونس عاشفان حضرت ولی عصر ارواحناالفدا/شیرازی علوی خلیل گردآورنده ؛ گردآورنده خلیل شیرازی علوی
مشخصات نشر: تهران : موسسه نشر و تبلیغ ، ١٣۶٧
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٧ ص
یادداشت های کلی: ‏ کتابنامه به صورت زیرنویس

زیبا بود.