در آرزوی وصال

سرشناسه: صافی لطف الله - ١٢٩٧
عنوان و نام پدیدآور: در آرزوی وصال/صافی لطف الله - ١٢٩٧ ؛ لطف الله صافی گلپایگانی ; به اهتمام شیرازی
مشخصات نشر: لطف الله گلپایگانی ، ١٣٧١
مشخصات ظاهری: ‏ ٩٩ ص
موضوع: شعر مذهبی فارسی - قرن 14 شعر فارسی - قرن 14


زیبا بود.