جهانگشای عادل

سرشناسه: دین پرور سید جمال الدین
عنوان و نام پدیدآور: جهانگشای عادل/دین پرور سید جمال الدین ؛ سید جمال الدین دین پرور
مشخصات نشر: تهران : بنیاد بعثت ، ١٣۶١
مشخصات ظاهری: ‏ ١٠٢ص
یادداشت های کلی: ‏ بها: 50 ریال

کتاب خوب و روانی بود.
زمانی که آقای دین پرور امام جماعت مسجد قبا بودند را یادم هست. آن زمان بیشتر به این مسجد می رفتیم؛ دوران خوبی بود! یادش به خیر!