ماهنامه ی موعود - شماره ی 3
ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی

در 72 صفحه
تاریخ  1376/5/7 مطالعه ی آن به اتمام رسید.

نکته برداری شد.
قسمت‏های بسیار جالبی داشت و بعضی قسمت‏های ضعیف هم!
طرح جلد مربوط به پیامبر صلی الله علیه و آله و پشت جلد هم.
خداوند به خدمتگزاران آستان مهدی اجر عنایت فرماید.