پیشوای دوازدهم

سرشناسه: هیئت تحریریه
عنوان و نام پدیدآور: پیشوای دوازدهم حضرت امام حجه بن الحسن المهدی/هیئت تحریریه ؛ هیئت تحریریه
مشخصات نشر: قم : در راه حق ، ١٣٧۵
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۵ص
موضوع: پیشوای دوازدهم

مثل کتابهای دیگر این موسسه با زبانی روان و خلاصه بود.