دادگستر جهان

سرشناسه: امینی ابراهیم - ١٣٠۴
عنوان و نام پدیدآور: دادگستر جهان/امینی ابراهیم - ١٣٠۴ ؛ ابراهیم امینی
مشخصات نشر: قم : دارالفکر ، ١٣۴۶
مشخصات ظاهری: ‏ ۴۵٩ ص
یادداشت های کلی: ‏ چاپ اول این کتاب بنام دادگستر جهان یا مهدی موعود چاپ شده است
پایان مطالعه ی کتاب در تابستان 1371

خدا رحمت کند پدر و مادرهایی که برای فرزندانشان کتابهای مفید تهیه می کنند و آنها را به خواندن آن نوشته ها ترغیب می کنند.