گفتارهایی پیرامون امام زمان علیه السلام

سرشناسه: افتخارزاده حسن ١٣١۵
عنوان و نام پدیدآور: گفتارهایی در پیرامون امام زمان "علیه السلام "/افتخارزاده حسن ١٣١۵ ؛ حسن افتخارزاده
مشخصات نشر:  تهران : نیک معارف ، ١٣٧٣
مشخصات ظاهری: ‏ ١٩٨ ص
موضوع: محمدبن حسن علیه السلام -  امام دوازدهم 255ق - - سرگذشتنامه مهدویت - انتظار
پایان مطالعه زمستان 1373

کتابی بسیار خوب و خواندنی بود.