آئین انتظار

جزوه ای خوب در در 40 صفحه که پس از مطالعهريال تعدادی از آن تهیه کردم و توزیع نمودم.
پایان مطالعه در 1376/2/26