شوق مهدی علیه السلام

سرشناسه: ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ، ۱۰۰۶-۱۰۹۱ق‌
عنوان و نام پدیدآور: شوق مهدی : ت‍ض‍م‍ی‍ن‍ی‌ از غ‍زل‍ی‍ات‌ ل‍س‍ان‌ ال‍غ‍ی‍ب‌ ح‍اف‍ظ ش‍ی‍رازی‌ در م‍دی‍ح‌ م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود اس‍لام‌ و پ‍ی‍ش‍وای‌ غ‍ائ‍ب‌ ج‍ه‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌ ارواح‍ن‍ا ف‍داه‌/م‍لا م‍ح‍س‍ن‌ ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ از ع‍ل‍ی‌ دوان‍ی‌
مشخصات نشر: قم : موسسه انصاریان ، ١٣٧٣
مشخصات ظاهری: ‏ ۱۷۵ ص‌
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه:
‏ کتابنامه به‌ صورت زیرنویس
موضوع:
حافظ شمس‌الدین محمد - ۷۹۲ق. - تضمین
موضوع:
محمدبن حسن - امام دوازدهم ۲۵۵ق. - شعر
موضوع:
شعر فارسی - قرن ۱۱ق.
موضوع:
شعر فارسی - قرن ۸ق.
موضوع:
شعر مذهبی فارسی - قرن ۱۱ق.

 
بسیار اشعار جالبی دارد.