یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان عجل الله فرجه

سرشناسه: رجالی تهرانی علیرضا - ١٣۴۶
عنوان و نام پدیدآور: صد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان عج - رجالی تهرانی علیرضا - ١٣۴۶ ؛ علیرضا رجالی تهرانی
مشخصات نشر: قم : نبوغ ، بی تا
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨٣ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر: تبرائیان صفاءالدین -1339 ‏ یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان عج
موضوع: مهدویت - پرسشها و پاسخها محمدبن حسن  عج - امام دوازدهم 255ق -.پرسشهاوپاسخها
مطالعه شده در زمستان 1379

در زمانی که کتاب را خواندم مطالب مفیدی دستگیرم شد البته بعد ها متوجه شدم که برخی جواب ها می توانست به شکل بهتری داده شود.
این جنس کتاب های پرسش و پاسخ دار در مجموع برای جامعه مفید است.