حدیث بعد از میلاد
 
سرشناسه: ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ، ١٣٢۵
عنوان و نام پدیدآور: ح‍دی‍ث‌ ب‍ع‍د از م‍ی‍لاد/ن‍گ‍ارش‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌.
مشخصات نشر: تهران : انتشارات منیر ، ١٣٨٠ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٨٨ ص
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع: م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ علیه السلام - ام‍ام‌ دوازده‍م‌ ۲۵۵ق‌. اح‍ادی‍ث‌ - م‍ی‍لاد
موضوع: م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ علیه السلام - ام‍ام‌ دوازده‍م‌ ۲۵۵ق‌. ش‍ع‍ر - م‍ی‍لاد
موضوع: چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ - اح‍ادی‍ث‌
موضوع: ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ 14
موضوع: ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ - ق‍رن‌ 14
مطالعه شده در بهار 1381


انصافاً کتابی زیبا و پر مطلب است؛ در عین داشتن مطالب مستند به زبانی روان نوشته شده است.
برای هدیه یا مسابقه در سطح نوجوانان و جوانان مفید است.