لذت گفتگو با امام زمان علیه السلام

سرشناسه: ف‍ض‍ل‍ی‌، ن‍ادر ، ١٣٣٢
عنوان و نام پدیدآور: لذت گفتگو با امام زمان علیه السلام/ن‍ادر ف‍ض‍ل‍ی‌.
مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌ : م‍ن‍ی‍ر ، ١٣٨۴ .
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ ص
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم : 1386. ‏ چاپ چهارم: 1389.
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
پایان مطالعه صبح روز دوشنبه 1400/4/21

کتاب روان و مفید و مختصری بود.
ایراداتی در تایپ برخی قسمت های کتاب داشت و نیازی به یک ویرایش نو که به نویسنده ی محترم یاد آوری کردم تا با توجه به تعدد نوبت های چاپ نیکو تر از پیش در اختیار افراد قرار گیرد.