نقش رهبری حضرت امام رضا علیه السلام

سرشناسه: ن‍ی‍ری‍زی‌،، ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ، ۱۱۰۰ - ۱۱۷۳ق‌
عنوان و نام پدیدآور: ن‍ق‍ش‌ ره‍ب‍ری‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌/قطب الدین محمد نیریزی ؛ محمد حسینی شیرازی ; ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍اق‍ر ف‍ال‍ی‌.
مشخصات نشر: ق‍م‌: : ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ ، ۱۴۱۰ق‌. ‬‏‫= ۱۳۶۸
مشخصات ظاهری: ‏ ٨٣ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ فالی محمدباقر مترجم
موضوع: ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌‏‫، ۱۵۳؟ ‏- ۲۰۳ق. - امامت
شناسه افزوده: ف‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر

کتابِ خوب و روانی است.