پیشگامان روانشناسی رشد

ویلیام سی کرین
ترجمه دکتر فربد فدائی
چاپ پنجم: 1375
در 207 صفحه
مطالعه شده در 1377/4/13
انتشارات موسسه اطلاعات

این کتابِ بسیار زیبا که اثر آقای ویلیام سی کربن است در واقع دارای نامی است که محتوای کتاب را به روشنی معلوم می سازد.
در این کتاب از نظریات افرادی چون: داروین، لورنتس، تین برگن، پیاژه، کولبرگ، فروید و اریکسون، سخن رفته است.
البته بعضی از آنان مستقیماً مانند پیاژه فعالیت های پژوهشی در حیطه ی روانشناسی نکرده اند اما نظریاتشان به نحوی با روانشناسی رشد در ارتباط است.
یکی از مزایای این کتاب آن است که نویسنده نظریات را به بیان روان در کنار یکدیگر آورده و آنها را به شکلی با هم مقایسه نموده است. این مقایسه ی نظریات و بیان روان (که البته نتیجه ی زحمت مترجم است) و اختصاری که در بیان مطالب رعایت شده باعث جذابیتِ هرچه بیشتر کتاب شده است.
روشن است که ستودن نثر و اختصار کتاب به معنی تأیید محتوای نظریات نیست. آنان که به کار تطبیقی علاقه مند باشند می باید افزون بر این بخوانند و به نقص های هر نظریه و حتی گاهی سوگیری های ناشی از شخصیت و تجربیات نظریه پرداز توجه نمایند.