آنچه که باید یک جوان بداند (3)
چگونه کارکنیم؟

جلال برنجیان
چاپ دوم، 73
طور، 2000 تومان
پایان مطالعه در 1380/10/12

کتابی است که مجموعه ای از روایات را در دسته هایی با عنوانِ روزی، مرزهای فعالیت، ویژگی های تلاشگر و مانند آن گردآوری نموده و با ترجمه ای سلیس به زیور طبع آراسته است.
کتاب برای همه دانشجویان خصوصاً در آغازِ مقطع لیسانس توصیه می شود، عالی است!