خانواده درمانی

سرشناسه: گلانبرگ ایرنه
عنوان و نام پدیدآور: خانواده درمانی/گلانبرگ ایرنه ؛ ایرن گلدنبرگ هربرت گلدنبرگ : حمید رضا حسین شاهی
مشخصات نشر: تهران : روان ، ١٣٨٩
مشخصات ظاهری: ‏ ۴۵۴ص
موضوع: روان درمانی
آغاز مطالعه: تیر ماه 1391
پایان مطالعه: شهریور ماه 1391

جز دو فصل از کتاب که وقتی برایش نگذاشتم دیگر قسمتهایش را با اشتیاق فراوان خواندم.
موضوع «خانواده درمانی» از مسائل قابل تأمل، کاربردی و جذاب در علم روانشناسی است. گرچه در این عرصه نظریاتِ ناصواب بشری هم جلوه گری هایی اساسی دارد ولی اگر به لطف خدا و عنایات حجت او خواننده ی کتابهای این حیطه بکوشد تا راه کارهای عملی و مفید را از میان حجم وسیع اطلاعات بجوید و در مسیر کمک به خانواده ها بکار برد، توفیقی شایسته خواهد بود.